Home

WW premie wat is dat

(Nederlands) Wat is de WW-premie, hoe werkt het en hoe

De werkgever betaalt de lage WW-premie als: De werknemer een arbeidsovereenkomst heeft voor onbepaalde tijd. Dit moet voor 1 januari 2020 zijn afgesproken en uiterlijk 31 maart 2020 schriftelijk zijn vastgelegd. Ook is de arbeidsovereenkomst geen oproepovereenkomst Tot 1 januari 2020 werd de WW-premie berekend op basis van de sector waarin uw werknemer werkt. Nu wordt de WW-premie berekend op basis van het soort arbeidscontract. U betaalt dan een lage WW-premie of een hoge WW-premie WW-premies voor vaste en flexibele arbeidscontracten. Tot 1 januari 2020 werd de WW-premie berekend op basis van de sector waarin uw werknemer werkt. Sinds 1 januari 2020 wordt de WW-premie berekend op basis van het soort arbeidscontract. U betaalt dan een lage WW-premie of een hoge WW-premie. Dit heet premiedifferentiatie WW De van toepassing zijnde WW-premie zal per werknemer worden vastgesteld op basis van het arbeidscontract van de betreffende werknemer. Hoge of lage premie? Het uitgangspunt is dat de lage premie van 2,94% geldt voor situaties waarin de werknemer zekerheid heeft over zijn arbeidsomvang en inkomen U heeft er al vaker over kunnen lezen: de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) regelt dat de WW-premie per 2020 gaat afhangen van de contractduur. Volgend jaar betalen werkgevers standaard 7,94% WW-premie voor werknemers met een flexibel contract. Voor werknemers met een vast contract met een vaste omvang is de WW-premie in 2020 2,94%

En wat doe jij? Mijn inschatting is overigens dat het verhogen van de WW-premie niet zal leiden tot meer vaste contracten. Wel zullen werkgevers kijken hoe ze op een andere manier tot meer flexibiliteit kunnen komen. Maar ik ben benieuwd. Ga je (1) nog werken met flexibele contracten De uitkeringsinstantie zal meestal het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zijn. De regel is dat uw werkgever of uitkeringsinstantie de premies werknemersverzekeringen betaalt. Hierop is 1 uitzondering: u betaalt misschien mee aan de gedifferentieerde premie Werkhervattingkas (Whk) In het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW wat door de overheid is gepubliceerd, is opgenomen dat de lage WW-premie niet mag worden toegepast als er uitsluitend een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op papier beschikbaar is, die van rechtswege is omgezet naar onbepaalde tijd

Hieruit volgt dat de lage WW-premie verschuldigd is als er sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst, voor onbepaalde duur, welke geen oproepovereenkomst is. De lage WW-premie is 2,94% De hoge WW-premie is verschuldigd als de medewerker voor bepaalde duur in dienst is of als er sprake is van een oproepovereenkomst (zoals een nul-uren of min-max contract) Wat wordt gerepareerd? De WW- en de WGA-uitkeringen zijn nu anders opgebouwd. Je recht op WW of WGA wordt anders berekend. Daardoor is de periode dat je recht hebt op WW of WGA korter geworden. Werk je langer dan 10 jaar, dan bouw je in plaats van een maand nog maar een halve maand WW of WGA op per gewerkt jaar In dat geval is dus de hoge WW-premie van toepassing. Download informatiepakket Download het SamenWerkt informatiepakket en lees wat de coöperatie voor jou kan betekenen als uitzender, detacheerder of payroller Voor alle overige contracten betaalt u in 2020 altijd meer WW-premie dan in 2019. In de meeste gevallen is het nadeel van de flexcontracten veel hoger, dan het voordeel van de vaste contracten. Als u wilt weten onder welke sector u valt, dan kunt u dat terugvinden op de beschikking Whk, die u elk jaar van de Belastingdienst ontvangt Vanaf 1 januari 2020 gelden twee WW-premies: een lage WW-premie voor bepaalde vaste arbeidsovereenkomsten en een hoge WW-premie voor flexibele arbeidsovereenkomsten. Het vaste verschil tussen de twee WW-premies is 5 procentpunt. Met deze maatregel wil de regering stimuleren dat werkgevers meer vaste arbeidsovereenkomsten met hun werknemers aangaan

Laatste update: 4 januari 2021, 13:33Sinds 1 januari 2020: WW-premie naar type contract Het kabinet wil werkgevers stimuleren om meer werknemers een vast contract aan te bieden. Daarom betaalt de werkgever sinds 1 januari 2020 een lage WW-premie voor werknemers met een vast contract en een hoge WW-premie voor werknemers met een flexibel contract. De sectorpremie is vervallen. Vaste contracte Wat betekent dit? Hoewel in de Kamerbrief van 9 december 2019 is te lezen dat de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de lage WW-premie door de Belastingdienst actief bij salarisadministrateurs en werkgevers onder de aandacht is gebracht, merken wij in de praktijk dat hierover nog steeds onduidelijkheid bestaat

Wat is WW-premie? SamenWerk

Dat is fijn want de lage premie bedraagt 2,94%. De hoge premie is 7.94%. Bij een maandloon van € 3.500 bruto scheelt dat al gauw zo'n € 2.100 per jaar. De regels lijken simpel. Een werkgever betaalt voor zijn werknemer een lage WW-premie als de werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft dat geen. En dat is dan weer reden voor UWV om de WW af te wijzen. Dus als er geen arbeidsovereenkomst, laat je echt adviseren door een jurist wat je naar het UWV toe wel/niet kunt doen en wat je naar de ex-werkgever toe kunt doen. En zoek ook meteen uit wat voor vervelende verrassingen met de belastingdienst je straks gaat krijgen De Werkloosheidswet of WW is een Nederlandse wet, en een werknemersverzekering die daarin wordt geregeld, die werkloze werknemers, met voldoende arbeidsverleden en beschikbaar voor arbeid, een werkloosheidsuitkering biedt. De uitvoering geschiedt door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. De WW wordt gefinancierd met de premies die sinds 2009 uitsluitend door de werkgevers worden betaald in de vorm van premie aan het sectorfonds en een premie aan het Algemene.

Vanaf 1 januari 2020 geldt een lage WW-premie voor bepaalde vaste arbeidsovereenkomsten en een hoge WW-premie voor flexibele arbeidsovereenkomsten. Het vaste verschil tussen de twee WW-premies is 5 procentpunt. De lage WW-premie is voorlopig vastgesteld op 2,94 procent en de hoge WW-premie op 7,94 procent Om in aanmerking te komen voor een lagere WW-premie is een vast contract nodig. De vraag is wat hieronder wordt verstaan. De hoofdregel is dat de lage premie geldt voor werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, mits er geen sprake is van een oproepovereenkomst Als u in Nederland inkomen uit werk en woning hebt, betaalt u premie volksverzekeringen. Voor de premie volksverzekeringen gelden tarieven en maximumbedragen. Daarvan hangt af hoeveel u moet betalen. Als u in een kalenderjaar te veel premie volksverzekeringen betaalt, krijgt u in een volgend kalenderjaar een teruggaaf

De premies volks­verzekeringen zijn onderdeel van de loonheffing die je als werkgever verplicht moet inhouden op het loon dat je aan je werknemers betaalt. De werknemer betaalt dus feitelijk de premie, jij zorgt alleen voor de maandelijkse afdracht kiezen, al was de lagere WW-premie daar wel de aanleiding hiervoor. Wat ik echt gek vind aan de WW-premiedifferentatie en de WAB is dat een werkgever die een onbepaalde tijder in de proef-tijd ontslaat, alsnog aangeslagen wordt voor een hogere WW-premie. En de werknemer heeft ook bij een proeftijd ontslag recht op een transitie

Wat is een WW premie? - My Financ

 1. WW-premiedifferentiatie De eerste zes maanden van WW-uitkeringen worden op dit moment gefinancierd via 67 verschillende sectorpremies. De Belastingdienst deelt elke werkgever in één van de sectoren in. Elke sector heeft zijn eigen sectorfonds bijbehorende sectorpremie
 2. Deze overgang is vaak niet schriftelijk vastgelegd. Een werkgever betaalt in dat geval onnodig de hoge WW-premie óf pleegt onwetend fraude. Uitzonderingsgevallen. Er zijn 3 situaties waarin je altijd de lage WW-premie mag doorvoeren: Er is sprake van een BBL-leerling met een ondertekende praktijkovereenkomst
 3. WW-premiedifferentiatie vindt met ingang van 1 januari 2020 niet langer plaats doordat de WW-premie wordt afgeleid van de sector en de risicopremiegroep waarin de werkgever actief is. In plaats daarvan is de aard van de arbeidsovereenkomst vanaf 1 januari 2020 leidend voor de hoogte van de WW-premie. Over het algemeen wordt dit omschreven dat als sprake is van een arbeidsovereenkomst voor.
 4. Hiervoor geldt dat op de vaste arbeidsovereenkomst van 10 uur per week de lage WW-premie van toepassing is. Het addendum met de tijdelijke 20 extra uren per week geldt als een aparte arbeidsovereenkomst waarop de hoge WW-premie van toepassing is

WAB: WW-premie naar type contract Arbeidsovereenkomst en

 1. In dat geval is de hoge WW-premie verschuldigd. Er gelden daarnaast enkele uitzonderingssituaties. Zo is de lage WW-premie ook verschuldigd voor werknemers die werken in het kader van een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en werknemers die jonger dan 21 jaar zijn en die maximaal 48 uur per 4 weken of 52 uur per maand werken.
 2. De hoogte van de premies zijn: de lage WW-premie bedraagt 2,94% en de hoge WW-premie 7,94%. Pro forma ontbindingsprocedure niet meer nodig De Werkloosheidswet ( WW ) regelt de verplichting van de werknemer om te voorkomen dat hij verwijtbaar werkloos wordt
 3. WW-premie gaat veranderen door WAB: wat houdt dit in? 19 juni 2019. Er komt onder andere een WW-premie naar soort contract. In het inmiddels aangenomen wetsvoorstel WAB staat verder dat sprake kan zijn van een herziening van de lage premie
 4. WW-premie voor flexibele krachten hoger dan voor vaste werknemers Een onderdeel van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die per 1 januari 2020 ingaat, is de WW-premie die werkgevers voor hun werknemers betalen
 5. WW-premie volgens de WAB. Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht. Een van de bepalingen van de WAB is dat de WW-premie niet langer wordt bepaald door de sector waarin je werkzaam bent, maar door de contractvorm van de betreffende werknemer
 6. De werkgever is met een werknemer schriftelijk een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor een bepaald aantal uren overeengekomen. De hoofdregel is dan dat de werkgever een lage WW-premie hoeft te betalen. Indien kort daarna, binnen 2 maanden na aanvang van het dienstverband, de arbeidsovereenkomst eindigt, wordt de lage premie toch herzien

Video: WW-premies voor vaste en flexibele arbeidscontracten UWV

WAB: wat betekent dat voor mijn organisatie? - Symagic

 1. Ook moet hieruit blijken dat de werknemer al vóór 1 januari 2020 in dienst was voor onbepaalde tijd. Is dit niet vóór 1 april 2020 geregeld, terwijl de arbeidsovereenkomst wel doorloopt na 31 maart, dan is de werkgever met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd. Voorbeeldcontrac
 2. Wat is WW-premie? WW-premie is een belasting die over het loon van je werknemers wordt geheven. Voor de komst van de WAB was deze premie sector gebonden en was de hoogte van de WW-premie afhankelijk van het werkloosheidsrisico in jouw beroeps-of bedrijfssector
 3. der vaste arbeidscontracten aanbieden
WAB: hogere WW-premie voor tijdelijke contracten - Hekkelman

WW-premie 2020: Wat voor contracten hebben uw werknemers

Bedoeling was ook dat voor parttimers (< 35 uur per week) die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt, alsnog de hoge WW-premie moet worden afgedragen. Dat is om te voorkomen dat structureel overwerk wordt gebruikt als manier om de lage premie te betalen voor werknemers die eigenlijk op oproepbasis werken 6. Lagere WW-premie bij vaste arbeidsovereenkomst. Waar gaat het over? De Werkeloosheidswet (WW) zorgt ervoor dat werknemers een uitkering krijgen na ontslag. Als werkgever bent u verplicht om voor elke werknemer WW-premie af te dragen. Wat verandert er? De hoogte van die WW-premie is nu nog afhankelijk van de sector waarin uw bedrijf actief is English version. Voor de lage WW-premie vanaf 1 januari 2020 moet u kunnen bewijzen dat de werknemer een contract voor onbepaalde tijd heeft. Dit contract moet op papier staan, zijn voorzien van een datum en door u en de werknemer zijn ondertekend

Herziening lage WW-premie bij 30 procent of meer verloonde uren ook in 2021 niet nodig. Wanneer de lage WW-premie is toegepast (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en vast aantal uren), dan geldt bij meer dan 30 procent afwijking van dit aantal overeengekomen uren sinds de WAB dat de WW-premie alsnog met terugwerkende kracht voor dat kalenderjaar aangepast moet worden naar de hoge WW-premie De hoge WW-premie is 5% hoger dan de lage WW-premie. Voor 2020 zijn de premies inmiddels vastgesteld: Laag: 2,94%; Hoog: 7,94%; Voorwaarden lage WW-premie. Op 9 september 2019 is het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW gepubliceerd door de regering. Daarin is in detail uitgewerkt wanneer de lage of de hoge WW-premie mag worden toegepast Voor de jaren t/m 2012 geldt dat een jaar meetelt als u in dat kalenderjaar minimaal 52 dagen loon van een werkgever heeft ontvangen. Vanaf 2013 wordt er niet meer gekeken naar het aantal dagen, maar moet u minimaal 208 uur loon van een werkgever hebben ontvangen Praktijkvraag Differentiatie WW-premie in de Wab - Hoe zit dat precies? 1. Als werkgevers een lagere WW-premie betalen voor een werknemer met een vast contract dan voor een werknemer met een flexibel contract, Ook wordt er duidelijk uitgelegd wat het voorstel gaat betekenen voor de praktijk. Bekijk de wetgevingskalender >>> De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) heeft ook gevolgen voor de Werkloosheidswet (WW). Zo ga je per 1 januari 2020 een lagere WW-premie betalen als jij je werknemer een vast contract aanbiedt. En voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wordt de WW-premie dan hoger. Dit betekent dat de WW-premie voor een vast contract 5% lager wordt dan voor een flexwerker

Premies sociale verzekeringen 2020 mét nieuwe WW-premies

 1. Premie kan verwijzen naar: . de verzekeringspremie, de betaling aan een verzekeringsmaatschappij als tegenprestatie voor het aanhouden van een verzekering;; het bedrag dat op basis van een publiekrechtelijke regeling verschuldigd is in verband met het verzekerd zijn voor sociale verzekeringen zoals in Nederland de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen
 2. Onze ervaring is dat er in de HR- en salarissystemen onjuiste WAB-rubrieken worden geregistreerd waardoor te veel of te weinig WW-premie wordt afgedragen. Ook worden niet BBL-leerlingen geregeld ten onrechte als BBL-leerling geregistreerd, of blijven BBL-leerlingen ook na diplomering als BBL-leerling in het systeem staan
 3. WAB en WW-premie, wat kost een arbeidsovereenkomst! Volg onze blogs om te weten te komen welke andere vereisten dat zijn. In 2019 kenden we een WW-premie die vaak sectorgebonden was. in sommige sectoren bedroeg de WW-premie slechts 0,94%. de verhoging van de WW-premie kan dus weleens 7% bedragen
 4. Alleen dan mag de lage WW-premie toegepast worden. Wat als er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanwezig is? Wanneer er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanwezig is, dan moet er alsnog tussen werkgever en medewerker bevestigd worden dat er (vóór 1 januari 2020) sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 5. In de wet staat onder andere dat bedrijven een hogere WW-premie voor flexibel werk gaan betalen. Maar deze premie dekt nog niet volledig het hoge werkloosheidsrisico van uitzendwerk, constateert.
 6. Wat te doen na een ongeval? 'Werkgevers betalen te weinig WW-premie voor flexwerk' In de wet staat onder andere dat bedrijven een hogere WW-premie voor flexibel werk gaan betalen
 7. Op 28 mei 2019 is de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in de Eerste Kamer aangenomen. Dit betekent dat de financiering van de werkloosheidswet per 1 januari 2020 wordt aangepast. Niet de sector waarin wordt gewerkt, maar het soort contract (vast of flexibel) moet de hoogte van de WW-premie gaan bepalen. Dit is uitgewerkt in een ontwerpbesluit

Het coulanceregime voor het op orde brengen van de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd om in aanmerking te komen voor de lage WW-premie, is verlengd tot 1 juli 2020 (dit was 1 april).Als op die datum de administratie niet op orde is, maar de arbeidsovereenkomst wel voortduurt, is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd Om deze onbedoelde effecten weg te nemen heeft het kabinet besloten dat geen enkele werkgever over het kalenderjaar 2020 de WW-premie op grond van overwerk hoeft te herzien. Op 27 oktober 2020 heeft het kabinet aangekondigd dat ook in 2021 niet herzien hoeft te worden. Percentages ww-premie. In 2020 bedraagt de lage ww-premie 2,94% Met ingang van 2020 kent het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) een hoge en een lage WW-premie. Dat komt door het afschaffen van de sectorpremie voor de WW vanwege de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Voor vaste contracten komt er een lage WW-premie, voor flexibele contracten een premie die standaard vijf procentpunten hoger ligt dan die voor vaste contracten Dat betekent dat u bij een vast dienstverband ongemerkt toch de hoge WW-premie verschuldigd kunt zijn. Ter illustratie: voor een werknemer met een bruto jaarsalaris van € 30.000, bent u in dat geval € 1.500 extra WW-premie verschuldigd

Zoals wij al eerder schreven, geldt met ingang van 1 januari 2020 een nieuw financieringssysteem voor de WW-premie.De hoofdregel is dat u als werkgever een lage WW-premie betaalt voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is Als een werknemer jonger dan 21 jaar een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft die geen oproepovereenkomst is, dan mag je op basis hiervan de lage WW-premie toepassen. Je hoeft niet na te gaan wat de verloonde uren zijn. Het is wel mogelijk dat zich een situatie voordoet waardoor je achteraf de lage WW-premie moet herzien Intussen mag u de lage WW-premie afdragen voor werknemers die op 31 december 2019 al voor onbepaalde tijd in dienst waren. Maar lukt het niet om vóór 1 juli 2020 het ondertekende addendum aan de loonadministratie toe te voegen, dan is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd. Wat kunnen wij voor u doen

Per 1 januari 2020 is de manier waarop het WW-premiepercentage wordt bepaald ingrijpend veranderd. Dit naar aanleiding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De gedifferentieerde WW-premie is niet langer afhankelijk van de sectorindeling, maar van het soort arbeidsovereenkomst dat u heeft afgesloten met de individuele werknemer Dat gaat gewijzigd worden naar type contract. De WW-premie voor vaste contracten wordt lager en de premie voor flexibele en tijdelijke contracten (waaronder verschillende vormen vallen) wordt hoger. • Wat is het begrip van de maatregelen/teksten

Zoals wij al eerder schreven, geldt met ingang van 1 januari 2020 een nieuw financieringssysteem voor de WW-premie. De hoofdregel is dat u als werkgever een lage WW-premie betaalt voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is. Voorwaarde voor die lage WW-premie is wel dat u Update WAB schriftelijkheidsvereiste WW. dat het een oproepovereenkomst betreft. Lage én hoge WW-premie. Het kan gebeuren dat de werkgever het ene aangiftetijdvak de lage WW-premie en het andere aangiftetijdvak de hoge WW-premie - namelijk waarin meer dan 48 of 52 uren verloond zijn - moet betalen voor een jongere onder de 21 jaar

In de Wet Arbeidsmarkt in Balans is voorgesteld om de financiering van de werkloosheidswet aan te passen. Niet de sector waarin wordt gewerkt, maar het soort contract (vast of flexibel) moet de hoogte van de WW-premie gaan bepalen. Dit voorstel is uitgewerkt in een ontwerpbesluit. WW-premiedifferentiatie De eerste zes maanden van WW-uitkeringen worden op dit momen Dat wordt met de WAB duurder en lastig te plannen. Terwijl tijdelijk werk voor ondernemers vaak geen keuze is, maar de enige mogelijkheid, omdat werk in Je betaalt als werkgever de lage WW-premie (2,94% in 2020) want partijen weten immers wat de wettelijke vergoeding is als het tot een procedure bij het UWV of de kantonrechter komt Eleveld krijgt veel telefoontjes vanuit de agrarische sector over de veranderingen door de WAB. 'Wat ik veel hoor, is dat deze nieuwe wet in de agrarische sector niet goed werkt. Dat komt onder meer door de hoge WW-premie voor seizoensarbeiders, maar ook vanwege het recht op transitievergoeding vanaf dag 1

WW-premie - waarom je hierop moet letten plus 2 tips

 1. De Wab biedt werkgevers nóg een kans, op het punt van de WW-premie. Per 1 januari 2020 is namelijk WW-premiedifferentiatie naar de aard van het contract geïntroduceerd. Kort gezegd komt het erop neer dat de werkgever voor werknemers met een vast dienstverband voortaan een lagere WW-premie betaalt dan voor werknemers met een flexibel contract
 2. WW-PREMIE. Waar de omvang van de WW-premie nu nog afhankelijk is van de sector waar je in werkt, houdt de omvang van de premie met ingang van de WAB verband met het soort contract dat is aangegaan met de werknemer. WW-premies voor vaste contracten met een vast aantal uren gaan omlaag
 3. Met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) worden enkele nadelige effecten en niet behaalde doelen van de WWZ gerepareerd om de kloof tussen vast en flex te verkleinen. Zo wordt het vaste contract iets flexibeler en flexibele contracten worden iets vaster. Lees hier de belangrijkste maatregelen uit het wetsvoorstel
 4. Wat is de duur en hoogte van mijn WW-uitkering? De WW-uitkering is voor iedereen anders. Hoelang u recht heeft op een WW-uitkering hangt af van het aantal weken of jaren dat u heeft gewerkt
 5. g werknemer via e-mail' wordt voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste voor toepassing van de lage WW-premie. Ook wordt er duidelijkheid gegeven over de premie bij urenwijzigingen

WW-premie naar type contract Het kabinet wil werkgevers stimuleren om meer werknemers een vast contract aan te bieden. Daarom betaalt de werkgever vanaf 1 januari 2020 een lage WW-premie voor werknemers met een vast contract en een hoge WW-premie voor werknemers met een flexibel contract. De sectorpremie vervalt vanaf dat moment De Wet Arbeidsmarkt in Balans bepaalt wanneer de werkgever een hoge of lage WW-premie moet berekenen. In de praktijk blijkt dat niet altijd eenduidig. Daarom komt het ministerie van SZW nu met een kennisdocument Wat verandert er? Met ingang van 1 januari 2020 is de WW-premie gebaseerd op het type contract en vervalt de sectorverdeling. Dit bepaalt het nieuwe artikel 27 van de Wet financiering sociale verzekeringen. Werkgevers gaan een lage WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract en een hoge WW-premie voor overige werknemers Zoals bekend is de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) per 1 januari 2020 een feit! Eén van de wijzigingen ziet op de hoogte van de WW-premie. In verband met het coronavirus zijn een aantal extra versoepelingen aangekondigd. Ook deze regel zou gaan gelden voor het hele jaar 2020 en wordt momenteel uitgewerkt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Zoals bekend is de WAB (Wet arbeidsmarkt in balans) per 1 januari 2020 een feit! De wet heeft valkuilen maar biedt ook kansen. Eén van de wijzigingen ziet Wilt u in 2020 de lage WW-premie van 2,94% betalen en niet de hoge WW-premie van 7,94%? Dan moet u een aantal zaken regelen, ik geef u graag antwoord op een vijftal vragen uit de praktijk rondom de WAB, Wet arbeidsmarkt in balans

Hoe betaalt u mee aan de premies werknemersverzekeringen

Dit betekent dat als een werknemer een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd had, wat omgezet is in onbepaalde tijd, je toch een nieuwe arbeidsovereenkomst moet opmaken. Tip : overleg met je loonadministratie zodat vanaf 1 januari 2020 de juiste gegevens op de loonstrook staan vermeld Dit betekent concreet dat werkgevers over het jaar 2020 de WW-premie op grond van de 30%-herzieningssituatie niet hoeven te herzien. Om dit te realiseren wordt het besluit Wfsv aangepast. Per 1 januari 2021 zal de reguliere herzieningssituatie weer in werking treden In 2021 zal er nog veel overwerk nodig zijn als gevolg van het coronavirus. Daarom heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten dat u als werkgever ook in 2021 geen herziening van de lage WW-premie hoeft toe te passen bij meer dan 30% overwerk Denk hierbij aan bepaalde tijdcontracten, oproep- en min/max-contracten. De hoge WW-premie is 5% hoger dan de lage WW-premie. Tijdelijke urenuitbreiding. In de praktijk komt het voor dat werknemers meer ingezet worden tijdens drukke periodes of ter vervanging van ziekte of zwangerschap van een collega In onze nieuwsflash van 16 december jl. lieten we u weten dat Minister Koolmees bekend had gemaakt dat werkgevers, om in aanmerking te komen voor de lage WW-premie, tot 1 april 2020 de tijd zouden krijgen om te regelen dat zij beschikken over een door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst, of een addendum, waaruit blijkt dat sprake [

Lage WW-premie Wat als schriftelijke overeenkomst voor

Voorbeeld WW-premie berekenen *Bij situatie 2 hierboven staat een sterretje. Dat is niet voor niets. Ons advies luidt dat als jouw organisatie over tijd voor tijd potjes beschikt - als jouw werknemers veel overuren maken - je die potjes beter dit jaar kan uitbetalen dan volgend jaar Ambtelijke organisaties zijn een uitzondering als het gaat om de nieuwe WW-premie. Ondanks dat ambtenaren sinds dit jaar onder het civiele arbeidsrecht vallen, blijven overheidswerkgevers eigen risicodrager voor de WW en blijft voor hen de UFO-premie van toepassing. Deze daalt zelfs voor het eerst in jaren van 0,78% naar 0,68%

Wat gaat er veranderen? Voor alle gevallen waarin niet aan de voorwaarden voor de lage WW-premie wordt voldaan, geldt de hoge WW-premie. Dat is onder andere het geval bij een oproepcontract, arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd of bij een arbeidsovereenkomst die niet schriftelijk is overeengekomen BOVAG belicht elke keer een ander onderwerp uit deze wet. Deze keer: de WW-premie naar type contract. Vanaf 1 januari 2020 verdwijnt de sectorpremie en is de hoogte van de WW-premie afhankelijk van het type contract dat u met een medewerker hebt afgesproken Wet WAB: Lage of hoge WW premie, wanneer is dat? In kader van de Wet Arbeidsmarkt in Balans, die ingaat per 2020, is de sectorpremie voor de WerkloosheidsWet (WW) afgeschaft. In de plaats daarvan is er een indeling op basis van de aard van de overeenkomst, en is de premie of hoog of laag

WAB: bepaal welke WW-premie van toepassing is INretai

Dat doel wordt met deze maatregel zeker bereikt, niet alleen voor uitleners, maar voor álle werkgevers in Nederland. Wat het effect is, hangt af van de sector waarin de werkgever is ingedeeld, want de huidige premie sectorfonds plus de huidige premie AWF worden vervangen door één nieuwe WW-premie Per 1 januari 2020 komt er een lage WW-premie voor vaste contracten. Voor werknemers met een tijdelijke of oproepovereenkomst betaalt u een hoge premie. Dit heeft gevolgen voor werkgevers, dus ook voor u! Wat wordt er van u verwacht? De wijziging van de premiedifferentiatie is onderdeel van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Al moet dat laatste in de praktijk nog blijken: de Belastingdienst zou na de zomer een pilot van zes maanden houden, maar deze gaat pas op 11 januari 2021 van start. Daarmee schuift ook de voorgenomen aanscherping van de handhaving per 1 januari door. Hopelijk neemt dit wat paniek weg, want met name bij huis- en tandartsen zijn daar wel zorgen. Een van de voorwaarden voor toepassing van de lage WW-premie is dat de werkgever beschikt over een getekende versie van de betreffende arbeidsovereenkomst, dan wel een addendum heeft waaruit blijkt dat bijvoorbeeld eerdere contracten voor bepaalde tijd stilzwijgend overgegaan zijn in contracten voor onbepaalde tijd Of dat doel gehaald wordt valt te bezien, Wordt er binnen 6 maanden na het einde van de oproepovereenkomst weer een nieuwe arbeidsovereenkomst gesloten dat is het aanbod wat gedaan had moeten worden indien het contract had De hoge WW-premie is niet van toepassing op 21-minners die minder dan 48 verloonde uren per 4 weken werken of 52.

Tijdelijk of vast contract aanbieden? Het maakt uit voorZijn je arbeidscontracten WAB-proof? | CoPilotDe Wet Arbeidsmarkt in balans: wat moet u als werkgeverArbeidsrecht (weer) op de schop?!Mijn werknemer valt onder de ParticipatiewetNieuwsbrief Corona: extra steun voor getroffen sectorenVoorbeeldbrief Beleid vakantie en corona | Dutch Legal Experts

Dit kan ertoe leiden dat de ene maand de lage WW-premie is verschuldigd en de andere maand de hoge. Geen overgangsrecht. Deze wijziging gaat direct in vanaf 1 januari 2020. Er geldt hier geen overgangsregeling. Gevolgen Wab voor de WW-premie. De wijzigingen in de WW-premie kunnen grote gevolgen hebben voor de kosten van flexibele werknemers De wer kgever betaalt de lage WW-premie indien een arbeidsovereenkomst is gesloten met een werknemer jonger dan 21 jaar die maximaal 48 uur per aangiftetijdvak van vier weken of 52 uur per aangiftetijdvak van een kalendermaand verloond heeft gekregen. Het is hier bij niet van belang of de ar beidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd is gesloten of dat het een oproepovereenkomst betreft 1.8 Wat zijn de uitzonderingen op het betalen van de lage of hoge WW-premie?—7 1.9 Is een hoog en laag premiepercentage nieuw?—8 1.10 Hoe wordt het premiepercentage vastgesteld?—8 1.11 Hoe wordt de WW-premie in de loonaangifte verwerkt?—9 1.12 Hoe wordt de WW-premie in de loonaangifte verwerkt indien de werkgever met ee Het kan zijn dat de lage WW-premie aan het eind van het jaar herzien wordt. Hierbij moet u opletten dat uw werknemer in één kalenderjaar niet meer dan 30% van de contractueel afgesproken arbeidsuren verloond wordt. Per loonaangiftetijdvak moet worden doorgegeven wat het aantal contracturen is en hoeveel uren zijn verloond

 • Brassica rapa var rapa.
 • Eiwit masker tegen rimpels.
 • Snelle schildklier en voeding.
 • Iaso thee Review.
 • Halve Glasblokken.
 • Gobelin stof bloemen.
 • Orpheus hulpverlening.
 • Sokken tinker knippen.
 • MCN YAMAHA FJR1300.
 • Crazy 88 at Home.
 • Israel president Rabin.
 • Lasergamen Alphen aan den Rijn.
 • 4 el mister kitchen's v spread chili paprika.
 • Vernietiging Damascus Bijbel.
 • Halal spekjes AH.
 • The Cat in the Hat Nederlands.
 • Boekenplank metaal.
 • Workshop Bob Ross.
 • Naoqi sdk c .
 • Sinaasappelhuid verminderen.
 • Poster A1 formaat PowerPoint.
 • Yotel logo.
 • Houtkachel prijzen.
 • Gashendel Honda buitenboordmotor.
 • Hennepkwekerij legaal.
 • Modelbouw decals aanbrengen.
 • Australia moviemeter.
 • Typisch Iraans eten.
 • Leenders Keukens Sittard.
 • Subliem vertaling.
 • Carbon materiaal.
 • Stellan Skarsgård Chernobyl.
 • Efteling accommodaties.
 • Doolhof maken.
 • La Roche Posay Purifying Foaming cleanser.
 • Kia Picanto 2018 prijs.
 • Hoeveel Marokkanen wonen in Nederland 2020.
 • Bloemkooloren MMA.
 • Initialen naam.
 • Amaryllis overhouden.
 • Bedrijven te koop Zeeuws Vlaanderen.