Home

Opslagfactor VO

CAO VO 2018-2019. In het voorjaar van 2018 is de vorige CAO VO 2018-2019 overeengekomen. Belangrijkste afspraak hierin was dat de werkdruk vermindert en dat leraren meer tijd kunnen besteden aan het verbeteren van de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs In het VO spreken we van een normbetrekking van 1659 uur. Dit is het aantal uren dat behoort bij een volledige baan (betrekking met werktijdfactor 1 fte). Alle bere-keningen in de cao VO zijn gebaseerd op deze normbetrekking, of bij parttime naar rato. Ten aanzien van sommige punten in het taakbeleid staan uitzonderingen vermeld

Aan de lessen zit voor- en nawerk vast, ook wel opslagfactor genoemd. In de CAO-VO (8.1.3 b) staat dat deze opslagfactor moet worden bepaald, maar daarnaast ook de omschrijving van de werkzaamheden die hier onder vallen. De opslagfactor dient onderbouwd[1] te worden in relatie tot de werkzaamheden die de leraar hiervoor moet verrichten. Het voor- Read More. Dit is de opslagfactor in tijd per gegeven les en de inhoud van het werk. Bijvoorbeeld: voor een les van 50 minuten geldt een opslagfactor van 0,7 = 35 minuten. Deze 35 minuten besteed je aan voorbereiden, nakijken en invoeren van gegevens. Hier is duidelijk te lezen, dat een opslagfactor uitsluitend slaat op enkele basale zaken

De opslagfactor is verder in mijn ogen nog steeds een wassen neus. Dit wil ik je demonstreren middels het volgende sommetje: De opslagfactor ligt tussen de 35 en 45% van de lesgevende uren. Wij werken met een continurooster (5 gelijke dagen model) waarbij de lesgevende uren zijn vastgesteld op 5 uur en hebben een opslagfactor van 40% De opslagfactor wordt vastgesteld tussen 35 % en 45 % van de lesuren. Wat wel en niet onder een opslagfactor valt, verschilt per bestuur en soms zelfs per school. Hierover worden in samenspraak met PGMR en PMR afspraken gemaakt

CAO VO - VO-raa

dit valt onder de taakbelasting, of te wel taakbeleid en daarover staat nog altijd in de CAO dat tweederde meerderheid van het betreffende personeel nodig is. Overigens is een opslag factor van 67% is normaal, op de meeste VO scholen als minimum gebruikt. Dus je hoeft er helemaal niet mee akkoord te gaan Onder onze begeleiding zijn diverse modellen taakbeleid ontwikkeld: 1. standaard model 2. eenvoudig model 3. model met schuivende panelen 4. gedifferentieer Kijkwijzer professionele ruimte, een handreiking van VOION, de Onderwijscoöperatie en de VO raad. Verslag van een debat over een ander perspectief op taakbeleid en werkdruk in de Balie in Amsterdam, 2016. Werkdruk en stress: pak de tijdverslinders aan. Aob, verschenen in infonr 4/2016 Volgens de cao VO 2018 - 2019 (art. 8.2) zouden leraren vanaf schooljaar 2019 - 2020 30 uur minder les moeten geven bij een maximale lestaak van 750 uur. Met een opslagfactor zou dan 50 uur beschikbaar komen voor onderwijsontwikkeling, -verbreding en -verdieping (de zogenaamde ovv-tijd)

Wat onder de opslagfactor valt, dient op schoolniveau te worden vastgesteld. Per school wordt een invoeringsplan opgesteld, waarin in ieder geval zijn opgenomen: 1. Welke taken onder de opslagfactor vallen en 2. Het beleid op grond waarvan de individuele opslagfactor wordt toegekend (artikel 2.13, lid 2 CAO PO) Deze werknemers krijgen compensatie in uren of salaris (met een bepaalde opslagfactor). Zie artikel 6.24 cao PO 2019-2020. Werknemers in het onderwijs tot en met schaal 8 Deze werknemers krijgen compensatie in uren of verlof (met een bepaalde opslagfactor). Zie artikel 6.3 cao VO 2018-2019 (oud. Opslagfactor De opslagfactor voor het voor -en nawerk kan op meerdere niveau's binnen foleta worden vastgelegd. de school opslagfactor S2.2.1 de sectieopslagfactor S2.2.3 tabblad Sectie-ops..

Opslagfactor - ALPHA lYCEU

De maximale lessentaak van 930 uur geldt in het overlegmodel niet. In plaats daarvan geldt een opslagfactor. Aan het geven van les is voor- en nawerk verbonden. Dit voor- en nawerk wordt uitgedrukt in de opslagfactor (de opslag op de les-, de lesgebonden en behandeltaken). De opslagfactor bedraagt tussen de 35 en 45 % van de lessentaak In artikel 8.2 van de CAO VO 2018-2019, Deze klokuren worden verhoogd met de opslagfactor zodat daarmee in totaal 50 uur vrijkomt. Deze vrijkomende uren komen beschikbaar als ontwikkeltijd en tijd voor verdere verbreding en verdieping van de wijze waarop de invulling wordt gegeven aan de lestaak

een gewijzigde definitie: de opslagfactor

Bijlage 3b: salaristabellen onderwijsondersteunend personeel (oop) Salaristabel behorende bij de functiecategorie oop, per 1-1-2020 NB: De inkomenstoelage voor OOP vervalt per 1-1-2020 als zodanig en dit bedrag is reeds verwerkt in bovenstaande bedrage De vrijkomende 30 klokuren per jaar worden verhoogd met de opslagfactor, waardoor in totaal 50 klokuur per jaar voor ontwikkeling, verbreding en verdieping beschikbaar komt. Eerste stap Gezamenlijk persbericht onderwijsvakbonden en VO-raad. Aangesloten onderwijsvakorganisaties Opslag voor voor- en nawerk. Voor het voor- en nawerk bij lessen wordt de opslagfactor gebruikt. Dat is een schoolafspraak, in ons voorbeeld is dat 0,62 (62%) als standaard voor alle vakken op school. Per les zijn dat 50 x 0,62 = 31 minuten Er zijn werkgevers waarbij de opslagfactor van elastiek lijkt te zijn, omdat alles wat niet als aparte taak op de normjaartaak vermeld wordt, onder deze opslagfactor wordt weggeschreven. Ik wil hier nogmaals aangeven dat in het VO een opslagfactor van 50% of 60% heel gewoon is (in verschillende rekenvoorbeeldenkwam ik zelfs percentages van 70% of meer tegen)

De opslagfactor - Juf-Judith

 1. CAO VO 2018 / 2019 7 18.7. Veiligheid en het voorkomen van seksuele intimidatie, racisme, agressie en geweld 97 19. Beroepsrecht voor werknemers op wie het BW van toepassing is 99 20. Medezeggenschap100 20.1. Overleg vakbonden 100 20.2. Overleg personeelsgeleding van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad 100 20.3. Bezwarencommissie CAO.
 2. 750 uur les, 0, 70 opslagfactor 250 uur 59 uur 100 uur Contorm alike' 17 Professionaltsenng (cao vo) Onderwijstijd-gebonden taken Organisatie taken voor voor docenten docenten OMC Taakbeleid VO cao Hf8 kader afspraken die er toe doen lesdefinitie 6 Aangenomen wordt dat een maximale lestaak van 750 op iaarbasis de status quo o
 3. g va
 4. Dit is dan een reguliere werkdag, die niet per sé een lesdag hoeft te zijn.De beschikbaarheidsregeling van art. 6.2 lid 4 van de CAO VO heeft betrekking op de werkzaamheden in deeltijd. Wanneer een vergadering op een niet-lesdag is, kan de werknemer verplicht worden aanwezig te zijn, als dit past in zijn inzetbaarheid volgens het schema en de ruimte van zijn normjaartaak
 5. Aan de lessen zit voor- en nawerk vast, ook wel opslagfactor genoemd. In de CAO-VO (8.1.3 b) staat dat deze opslagfactor moet worden bepaald, maar daarnaast ook de omschrijving van de werkzaamheden die hier onder vallen. De opslagfactor dient onderbouwd[1] te worden in relatie tot de werkzaamheden die de leraar hiervoor moet verrichten
 6. Met de sectororganisaties (in po en vo) is afgesproken dat alle startende leraren in 2020 een effectief inwerk- en begeleidingsprogramma volgen. Daarnaast kunnen scholen en lerarenopleidingen zich - tot 1 september 2015 - aanmelden voor subsidie om een driejarig begeleidingsprogramma voor starters uit te voeren
 7. De Verzuimbenchmark-VO geeft ook een indicatie van de kosten van het verzuim op school. Over welke kosten toegerekend kunnen worden aan verzuim, per betreffende schoolsoortgroep. Omdat in dit bedrag al een aantal opslagen zijn verwerkt, wordt in plaats van een opslagfactor 2, met een opslagfactor van 1,5 gerekend

Opslagfactor - uitleg begrippen onderwij

 1. Wie nu al zelf aan de slag wil, kan op de website van Voion een ander instrument vinden, Teamwerk-VO. Dit richt zich op alle aspecten van werkdruk, dus niet specifiek op taakbeleid. Teamwerk-VO is gedeeltelijk geïnspireerd op ervaringen in het basisonderwijs, waar een teamaanpak zich heeft bewezen bij het opstellen van het jaarlijkse werkverdelingsplan
 2. Met Taakbeleid kunt u zeer gemakkelijk zien hoeveel les een leerkracht geeft, hoeveel recht op duurzame inzetbaarheid en professionalisering er is etc. En hoeveel tijd er beschikbaar is voor schooltaken
 3. Onderzoek werkdruk en taken VO OOP Bijlage I / artikel Schooljournaal Bijlage II / persbericht 3 4 12 16 19 26 Inhoudsopgave. 3 Onderzoek naar werkdruk en taakbeleid CNV Onderwijs ontvangt in toenemende mate verontrustende signalen van leden over de toegenomen werkdruk
 4. De vrijkomende 30 klokuren per jaar worden verhoogd met de opslagfactor, waardoor in totaal 50 klokuur per jaar voor ontwikkeling, verbreding en verdieping beschikbaar komt. Wij gaan als bonden nu samen met de VO-raad bij de politiek extra geld vragen voor het voortgezet onderwijs
 5. De VO-raad (2016b) pleit voor een taakbeleid dat niet gebaseerd is op tijd maar eerder op de ontwikkelagenda van de school en inhoudelijk eigenaarschap. Anno 2016 heeft het vo veel meer 'behoefte aan een op vertrouwen gebaseerde samenwerking en professionele ruimte voor docenten, zoals is gebleken uit de VO 2020-tour'[1]. (

opslagfactor - Beter Onderwijs Nederlan

In het voortgezet onderwijs is de werkdruk de afgelopen drie jaar (fors) toegenomen, zo blijkt uit een onderzoek onder docenten en oop'ers. Van de docenten (701 respondenten = 22 procent) zegt 91 procent dat, van de oop'ers (178 respondenten = 19 procent) 81 procent Bijlage 2 werkzaamheden die vallen onder de opslagfactor..23. Taakbeleid CSG De Lage Waard februari 2019 3 1. Verantwoording In maart 2017 verscheen De nieuwe cao-vo 2018-2019 schrijft voor dat dat er ontwikkeltijd moet komen voor elke leraar 1 In deze handreiking vindt u de belangrijkste artikelen uit de CAO PO 2018-2019 over het werkverdelingsplan. Het werkverdelingsplan wordt toegelicht aan de hand van de eerder gepubliceerde infographic van d De normjaartaak is conform de CAO-VO vastgesteld op 1659 klokuren bij een volledige b etrekking (1,0 fte). 3.2 De lessentaak . Lesdefinitie . Een les wordt gedefinieerd als een ingeroosterd moment waarop aan een groep leerlingen kennis wordt overgedragen en begeleiding of onders teuning in dienst van het onderwijskundig proces wordt gegeven

De door de school gekozen opslagfactor wordt bij elk teamlid OP automatisch toegepast, maar kan zo nodig bij elk teamlid individueel worden aangepast. Eigen maximale lestaak instelbaar Heb je met het team of met afzonderlijke teamleden een andere maximale lestaak afgesproken dan 940 uur, dan kun je de planner daarop instellen en worden alle berekeningen volgens dit andere maximum berekend Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). Daarom heeft de overheid de hoeveelheid uren les (normuren) vastgesteld. De onderwijstijd geldt voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

750 uur in het vo; 1200 uur in het mbo (incl. opslagfactor en 1200-taken). Bij een implementatie wordt er in overleg tussen de school en de accountmanager een maatwerkinrichting gedaan. Specifiek voor het MBO is er de keuze tussen een lessentabel in maximaal 6 perioden of voor een lessentabelschema met weekindeling Waar in het VO per jaar maximaal 750 uur les wordt gegeven, is dat voor het PO 930 uur. Bij 39 schoolweken is dat voor het VO per week 19 klokuren, voor het PO 23,5 klokuren. Het VO kent een opslagfactor van 60 tot 75%, tussen de 450 en 562 uur, voor lesgebonden taken (lesvoorbereiding, nakijken, opruimen, administratie, oudergesprekken) In dit stuk zet ik kritische kanttekeningen bij de 40-urige werkweek die per 1 juli 2015 in het PO is ingevoerd. Ik heb dit in het verleden al eerder gedaan, maar inmiddels zijn mij meerdere uitwerkingen en toepassingen ter ore gekomen, die soms bizarre gevolgen hebben. Inzichtelijk maken van de werkdruk De 40-urige werkweek zo

Zorgen om het taakbeleid in basisonderwijs | PentaRho

cao-VO. Voor het formatieplan 2018-2019 wordt gebruik gemaakt van de cao-VO 2016-2017. Als er een nieuwe cao wordt afgesloten voordat het formatieplan 2018-2019 wordt vastgesteld, zal de cao worden verwerkt in het formatieplan. opslagfactor. Ingeroosterde. Uit het onderzoek van het AOB (2017) komt naar voren dat een op de vijf docenten in het vo kampt met burnout-verschijnselen. In een gemiddelde werkweek werken docenten vo 45.2 uur, zowe l op school als thuis en in het weekend. Als stressfactoren noemen de docenten vo met name de contacten met ouders en het vele nakijkwerk De Standaardsystematiek voor Kostenramingen (SSK) is een systematiek voor het maken van kostenramingen in de bouw en biedt een handreiking voor kostenmanagement De opslagfactor bestaat uit een percentage van 35 % tot 45 % van de lesgevende taken. Dit percentage is afhankelijk van de school waar je werkt en de keuzes die zijn gemaakt. Wanneer je school werkt met het basismodel wordt er gesproken over 35%, wanneer je school met het overlegmodel werkt mag de school dit percentage, met instemming van de PMR zelf vaststellen tussen de 35% en 45% Ook de opslagfactor per les voor voor- en nawerk wordt flink verlaagd om de schoolbegroting sluitend te krijgen. Dit is precies het omgekeerde van wat er nodig zou zijn: de opslagfactor zou juist flink verhoogd moeten worden om de onderwijskwaliteit te verbeteren

Taakbeleid VO - modellen PentaRh

Daarbij komt dat de vo-scholen van BOOR een goede naam hebben in de stad. Ze zijn populair bij ouders en kinderen en behalen uitstekende onderwijsresultaten. Het gevolg is dat meeste van deze scholen hard groeien. Verlaging opslagfactor is een mogelijke maatregel vo-scholen. De administratielast wordt voortdurend genoemd als dé oorzaak van de werkdruk in het basisonderwijs, zeker in de media. Verschillende enquêtes van CNVO, AOb, DUO Onderwijsonderzoek i.s.m. De Monitor en onlangs nog de NOS zouden dat hebben aangetoond. En toch bekruipt mij iedere keer de vraag of dat wel zo is Schrijf gewoon wat minde de opslagfactor. Uitgangspunt voor de lessentaak is dat de lessentaak jaarlijks uitgevoerd wordt binnen de voorgeschreven 40 werkweken. Binnen deze 40 weken wordt, conform de maximumeis van de CAO VO, door een fulltime docent maximaal 750 klokuren les gegeven (Dit is de lessentaak) - Herinrichting VO Maastricht Mededelingen voorzittersoverleg Dit overleg heeft niet plaatsgevonden vanwege de Coronacrisis. Mededelingen GMR De opslagfactor van de pluslessen is veranderd omdat de docent in een plusles, anders dan in een vakles, slechts observeert en rapporteert tbv mentor en vakdocent

Lonen omhoog en verlaging lestaak in het VO bestuur 18 juni 2018 Lonen omhoog en verlaging lestaak in het VO 2018-06-18T09:16:43+02:00 CAO , Nieuws , Vakbondsberichten No Comment De salarissen van leraren en ondersteuners worden per 1 juni 2018 verhoogd met 2,35 procent, en per 1 juni 2019 nog eens met 2,15 procent OMO-scholen hebben een eigen CAO, met daarin twee regelingen die niet voorkomen in de reguliere CAO-VO: c. Voor het geven van lessen binnen het TWAO-deel geldt voor een les van 50 minuten de volgende opslagfactor: a. 1e lesuur = 60 klokuur (factor 1,2) b. 2e lesuur = 65 klokuur (factor 1,3 1. De VO-raad is gehouden de artikel 22.1. bedoelde gelden te innen. Dit geschiedt per kwartaal door middel van heffing van een premie, pro rato per schoolbestuur vast te stellen op basis van het artikel 22.1. geduide totaal aan het door OCW beschikbaar gestelde, via de lumpsum over de vo-scholen uitgezette, budget. 2 Bij de invoering van de cao voor het primair onderwijs in 2015 kwam er behoorlijk wat op ons af. Er werd gesproken over een 40-urige werkweek, termen als duurzame inzetbaarheid, opslagfactor en bruto-uren gingen rond. Niemand begreep precies hoe het werkte. En terecht! Het bleek een lastige materie Er is gerekend met een opslagfactor zoals in cel H24 is opgegeven. U kunt die factor aanpassen aan uw eigen situatie. Er is hier gerekend met een vaste opslagfactor van 53,85%. Dit is bepaald in de CAO. U kunt dit percentage aanpassen aan hetgeen bij u van toepassing is. Conform CAO PO art. 6.11 lid 1. Conform CAO PO art. 6.11 lid 2

Welke vormen van taakbeleid bestaan er in het vo en wat is

CAO VO: lestijdreductie komt niet van de grond

In het VO-magazine van november 2015 (pagina 10) vertellen het Vathorst College, De Internationale Vos en het Picasso Lyceum over de manier waarop zij omgaan met de nieuwe urennorm. Ook interessant om te lezen is het onderzoek van de Radboud Universiteit (2015): variatie-in-schooltijd-en-onderwijstijd.pdf. Taakbelei Achterhoek VO heeft deze samenwerking verstevigd en mag zich sinds 2016 aspirant-opleidingsschool De Achterhoek VO noemen. De vrijkomende 30 klokuren per jaar worden verhoogd met de opslagfactor, waardoor in totaal 50 uur per jaar voor ontwikkeling, verbreding en verdieping beschikbaar komt Afwijken van de standaard opslagfactor kan bijvoorbeeld bij beperkte belastbaarheid of tijdens een reintegratieproces. De directeur zal bij het afwegen van het verzoek altijd afwegen of de formatie van de school niet te zeer onder druk komt te staan. 8 Duurzame inzetbaarheid De volgende activiteiten kunnen binnen Meer Primair onder de noemer duurzame inzetbaarheid worden ingezet

Opslagfactor PO-Raa

 1. Raad, VO Raad, MBO Raad en Onderwijsagenda SBGL hebben tijdens het hele proces meege-dacht en SLO van feedback voorzien. Net als veel docenten en coördinatoren gezonde school. Speciaal voor het thema bewegen en sport hebben ook opleiders (ALO en Pabo) en andere experts meegedacht. Onderdeel van totale ontwikkelin
 2. Leeuwendaal helpt publieke organisaties hun performance te verbeteren door talent beter te benutten en de verbondenheid te versterken
 3. Collectieve arbeidsovereenkomst voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie cao mbo 1 oktober 2018 tot en met 30 juni 2020 028278-MBO CAO 2018-2020.indd 1 21-12-18 11:3

werkdruk lestaak+opslagfactor d. deskundigheids bevordering; werkdruk lestaak/week 8.1/8.2 deel 1 CAO (verplicht) 36,86 klokuur volgens deel 1 (verplicht) De lesuren met opslag en de klokuren overige taken moeten dus niet meer zijn dan 36,86 uur opslag klokuur 1659-(lestaak+opslagfactor) 750*opslagfactor tijd voor overige taken 8.1a 8.1c 8.1d 8. VO-raad ACOP CCOOP CMHF Besteladres St.Jacobsstraat 430-440 3511 BT Utrecht www.vo-raad.nl RUGDIKTE = 7 mm RIL VANAF RUG = 6mm. CAO VO 2008 - 2010 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs. 2 Colofon CAO VO 2008 - 2010 Collectieve arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwij

Release notes januari 2021 (16-01-2021) Aanpassingen startpagina schoolniveau ihkv HRM koppeling menu S3.3; Aanpassingen startpagina schoolniveau ihkv Inzetbaarhei menu S3. voor de formatie in het VO op te hogen ten behoeve van taakverlichting voor docenten, het onderstaande pakket opnieuw besproken zal worden. Er is echter geen enkele aanleiding om aan te nemen dat het kabinet een dergelijk besluit zal nemen. De minister is bij herhaling van mening gebleken dat VO-scholen binnen de bekostiging d

Worden werknemers in het onderwijs die veel overwerken

 1. Zowel in po als vo is het aantal gemaakte uren een forse overschrijding van de norm die de cao voorschrijft: 40 uur in het po en 42,5 in het vo. De uren die leraren maken in schoolvakanties moeten nog bij het aantal uren worden opgeteld, want die zijn niet in het onderzoek meegerekend
 2. Praktijkvoorbeeld ontwikkeltijd: vakoverstijgend werken. Op het Vathorst College wordt veel vakoverstijgend gewerkt. Bijna alle leermaterialen voor de onderbouw zijn door het docententeam zelf ontworpen of gearrangeerd
 3. der gegeven om tijd vrij te maken om te ontwikkelen. Deze ontwikkeltijd kan naar gelang de behoefte per school ingevuld worden. Op 8 november a.s. is er in Rotterdam een bijeenkomst hierover van het PMR netwerk
 4. Op dinsdag 27 juni wordt op veel basisscholen actie gevoerd door de leerkrachten. Zij vragen hiermee aandacht voor de werkdruk, de lage salarissen en hun zorgen over het lerarentekort dat de komende jaren groeit. Onderdeel van de actie is dat de scholen een uur later opengaan dan gebruikelijk, en dat ouders wordt gevraagd hun kinderen een uur later te brengen (of ze een uu
 5. Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten oils and fats - Engels-Nederlands woordenboek en zoekmachine voor een miljard Engelse vertalingen

In de CAO-VO (8.1.3 b) staat dat deze opslagfactor moet worden bepaald, maar daarnaast ook de omschrijving van de werkzaamheden die hier onder vallen. De opslagfactor dient onderbouwd te worden in relatie tot de werkzaamheden die de leraar hiervoor moet verrichten Voor elke 60 minuten dat hij voor de klas staat, besteedt een leerkracht op de middelbare school 50 minuten aan voorbereiding. Als we ervan uitgaan dat deze tijd voldoende is om de voorbereiding en het nakijken goed uit te voeren dan betekent dit een 'opslagfactor' van 83 procent 15. Tekstwijziging CAO-VO 2007 - 2008 Partijen hebben geconstateerd dat de tekst van de CAO-VO 2007 - 2008 op enkele punten gewijzigd dient te worden. De voorstellen hiertoe vanuit het technisch overleg worden door partijen overgenomen. 16 bijlagen De bijlagen bij dit onderhandelaarsakkoord zullen worden opgenomen in de CAO-VO 2008 de beschikking over een equivalent in tijd, waarbij geteld wordt de opslagfactor voor die les. De beschikbare tijd staat ter beschikking van de leraar voor reductie van andere bestanddelen van zijn taak. Er kan op schoolniveau worden afgeweken met gebruik van de procedure, die nu reeds in de cao staat (discussie over opslagfactor) Proces - start •Medio december 2016 artikel tijdschrift VO-Raad (in personeelskamer) •Bezoeken aan Rotterdam (mavo + havo/vwo) •Studiedag jan. 2017 •Begin febr. 2017 -Alfred van der Heijden •Medio febr. 2017 stemming onder O

Opslagfactor - Folet

po en vo' dat de AOb nu publiceert. Het onderzoek is een goed vertrekpunt voor een plan van aanpak dat de werkdruk in het onderwijs vermindert. Het AOb-onderzoek waarin leraren in het primair en voortgezet onderwijs werden gevolgd liep een jaar lang, van september 2015 tot september 2016. Dagelijks kregen 150 AOb-leden uit het lager en voortgeze CAO VO 2018-2019 ; Er komt een Er worden 50 lesuren (30 lesuren plus opslagfactor) minder gegeven om tijd vrij te maken om te ontwikkelen. Deze ontwikkeltijd kan naar gelang de behoefte per school ingevuld worden. Op 8 november a.s. is er in Rotterdam een bijeenkomst hierover van het PMR netwerk

S2

Werkdruk & 40-urige werkweek PO-Raa

 1. Wat de opslagfactor is voor lesgebonden taken en welke taken allemaal onder deze lesgebonden taken vallen. Dat bij het basismodel een vaste opslagfactor geldt voor iedereen, terwijl in het overleg model de opslagfactor individueel vastgesteld wordt, rekening houdend met bijvoorbeeld het aantal zorgleerlingen, beginnende leerkracht, etc
 2. CAO VO Taakbeleid voorbeeld 1 fte werkt 1659 uur Deskundigheidsbevordering 145 uur Lestijd 750 uur Opslagfactor van 0,7 naar 0,8 70,6 - 2,9 Ontwikkeltijd 50 uur 69.5 - 1,8 Scenario. S2.4.2 maart -juni. S2.4.2 juni -juli. School financiën allen. Foleta gebruikersdag 2019 40 4
 3. deren om zo uren vrij te maken voor onderwijsontwikkeling. Het mes snijdt.
 4. Heb je als ondernemer medewerkers in dienst, dan is de kostprijs van een medewerker vaak hoger dan je denkt. Je betaalt namelijk niet alleen het netto loon

Hieronder is artikel 8.2 van de CAO VO 2018-2019 na te lezen. klokuren worden verhoogd met de opslagfactor zodat daarmee in totaal 50 klokuren vrijkomt. Het artikel is van toepassing indien het onderwijzend personeel binnen het dienstverband 750 klokuren aan lestijd heeft VO-fase Gemeente Neder-Betuwe Deterministische raming 369525 Sweco369525-SSK-VO-C1 Sweco369525-SSK-VO-C1 Randweg Opheusden.xlsm Joris van de Verhouding scheefte t.o.v. deterministische investeringskosten n.v.t. 2,87 Opslagfactor investeringskosten t.o.v. benoemde bouwkosten Gemiddeld percentage BTW in de raming van de investeringskosten 20.

Dat was bij de VO-ramingen in 2014 vooraf 13% als onderdeel van de 1,6 opslagfactor. Zo bezien is ons risicoprofiel dus met 8% 'ingevuld' met contractuele afspraken. Andere deelprojecten RWZI Utrecht Buiten het project Waterlijn kent RWZI Utrecht nog een aantal deelprojecten Een normjaartaak is 1659 werkuren op de klok in één jaar (VO-raad 2018/2019). Dit komt neer op 36,86 uur per week. Dit is bij een fulltime aanstelling van 1 FTE (AOB 2017). Hieronder vallen alle werkzaamheden die je uitvoert op school. De normjaartaak staat omschreven in de CAO als taakbeleid (Onder punt 8, VO-raad 2018/2019)

Geef jij ook liever je leidinggevende de schuld van jouw werkdruk, in plaats van jezelf? Soms kan ik me hier echt zo ontzettend boos over makenen als je me al wat langer kent, dan weet je dat ik zeg waar het op staat en zo ook vandaag Warme overdracht BO naar VO 6 uur Adviezen gr. 8 5 uur Instructie-avond 3 uur 35, 40, 45 % Opslagfactor X 24,25 uur lesuren bij een wtf van 1.0000 . 4 S K O D S tichting K atholiek O nderwijs D rimmelen 2) Het beleid op grond op grond waarvan de individuele opslagfactor wordt toegekend 3 Punten 2 Punten 1 Punt A. E V M D B B B B M Z O V H € xamen 2012 MBO elek initoets bij op eze minitoets ekijk de vrage eantwoord de egin met het i eantwoord de eerkeuzevra et een kruisj Ik ken mensen die het bij een versie houden. Omdat de opslagfactor bij hen vrij laag is, zien zij het als een keuze van de school om inhalers dezelfde versie te geven. Christien van Gool zegt: 18 Feb 2011 om 07:08 @Henk Wat bedoel je met opslagfactor? Die term ken ik niet. Christien van Gool zegt: 18 Feb 2011 om 07:10 @G De opslagfactor voor steun-, mentorlessen, studievaardigheid, praktische sectororiëntatie enz. is gesteld op 0,5. In een normbetrekking (25 In de nieuwe cao-vo wordt Leeftijdsfase bewust personeelsbeleid (LFBT) voor een deel ingevuld met he

 • Code hangslot.
 • Romeinse messen.
 • Nextdoor Radar.
 • Oura ring review.
 • Chalk font Free.
 • Foam Doelpak.
 • M8 bout Inbus.
 • Inleiding Maker.
 • Hoofdstad Nigeria Lagos.
 • FloatSpa Amsterdam.
 • Magneetveldtherapie.
 • HP all in one printer Zwart.
 • Perzisch restaurant Den Haag.
 • Dinosaur (2000) full movie.
 • Gevolgen te weinig wassen.
 • FIFA 18 best teams to play with.
 • Channel Islands amerika.
 • Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered PS4.
 • Terra Nova kijken.
 • Transavia Barcelona Terminal.
 • Cold case kalender 2017.
 • Autoflower buiten.
 • Cecemel muts.
 • Zakelijke energie op privé adres verboden.
 • Een tool die of dat.
 • Graves disease vertaling.
 • VriendenLoterij Bingokaarten.
 • Roots wandelingen.
 • Onderdelen hangbrug.
 • Carrieretijger test.
 • Conjoined twins bianca and Emily.
 • High Beer Arnhem.
 • Neven en nichtendag spellen.
 • Reno warlock Wild.
 • Mozaïek kaarsenhouder maken.
 • Ontwerp Holocaust monument Amsterdam.
 • Wanneer mag je een uitkering aanvragen.
 • RC vliegtuig kopen goedkoop.
 • Autostoel verhogen.
 • Glitter jurk H&M.
 • Bloemenhuisje Oostkamp.