Home

Exegese Openbaring

Het boek Openbaring is in de eerste plaats geschreven aan de zeven gemeenten van Klein-Azië. Dit was een directe opdracht van God aan Johannes om dit te doen. De leden van deze gemeenten moeten bekend zijn geweest zijn met de situatie en ontwikkeling van het wereldgebeuren en het beleid in het Romeinse Imperium en daar nauw bij betrokken zijn geweest Aantekeningen bij Openbaring Openb. 1:3 Zalig [is] hij die leest, en [zijn] zij die horen de woorden van de profetie en die bewaren wat daarin geschreven staat, want de tijd [is] nabij. Opmerkelijk is het verschil tussen het enkelvoud 'hij die leest' en het meervoud 'zij die horen'

Exegese van Openbaringen Ds. G.J. Blankers / 1 reactie. 06-09-2012, 12:48. Vraag. Betreffende de exegese van het boek Openbaringen. Er is geen bijbelboek waar zoveel exegeses en verklaringen over geschreven zijn dan over dit boek. De verklaringen lopen zeer uiteen, dat weet iedereen wel GOUDA - Het boek Openbaring is niet bepaald het eenvoudigste bijbelboek. De uitleg ervan stelt ons voor vele vragen. Enerzijds zien we hoe telkens opnieuw in de kerkgeschiedenis dwepers en sektariërs zich voor hun waandenkbeelden op het boek Openbaring hebben beroepen. Anderzijds is er binnen de kerken vaak al te wenig aandacht besteed aan het boek Openbaring 1 De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft;. 2 Dewelke het woord Gods betuigd heeft, en de getuigenis van Jezus Christus, en al wat hij gezien heeft.. 3 Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden. Openbaring betekent onthulling. Onthulling van iets dat verborgen is. De toekomst is wel aan de Here, maar soms wil Hij aan de mensen die Hem dienen, al iets van de toekomst laten zien. Hij wil hen daarmee bemoedigen om in moeilijke tijden het geloof te versterken Exegese is tekstuitleg, in het bijzonder van Bijbelse teksten. De Catholic Encyclopedia omschrijft exegese als de tak van theologie die de ware zin van de Heilige Schrift onderzoekt en uitdrukt. De exegese van de Koran is Tafsir.Tekstverklaring die bepaald wordt door het projecteren van eigen vooronderstellingen, is eisegese (inlegkunde)

Kies het bijbelboek waarover u meer over wilt weten De Openbaring van Johannes, vaak kortweg Openbaring genoemd, of naar de Griekse naam, de Apocalyps, is het laatste boek van het Nieuwe Testament en daarmee eveneens van de gehele Bijbel. Volgens de aanhef gaat het om een openbaring van Jezus aan de auteur, die zichzelf Johannes noemde en schreef dat hij zijn openbaring op Patmos kreeg. Traditioneel wordt dit boek toegeschreven aan de apostel Johannes, maar vrijwel vanaf het begin werd het auteurschap van de apostel betwist. Omdat. 6 En ik zag, en ziet, in het midden van den troon, en van de vier dieren, en in het midden van de ouderlingen, een Lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen, en zeven ogen; dewelke zijn de zeven geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen.. 7 En Het kwam, en heeft het boek genomen uit de rechter hand Desgenen, Die op den troon zat.. 8 En als Het dat boek genomen had, vielen de. Abraham Kuyper Collection. Alle Volke 21 1 21:1 Jes. 65:17 66:22 2 Petr. 3:13 Op. 20:11 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2 21:2 Jes. 52:1 61:10 Op. 3:12 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3 21:3 Lev. 26:11.

Title: Openbaring van Jezus Christus Created Date: 7/19/2009 10:38:39 P Om het boek Openbaring te begrijpen, zijn we afhankelijk van dezelfde dingen die we nodig hebben om de rest van de Bijbel te snappen, zoals wijsheid van God en hulp van mensen die het al begrijpen (Handelingen 8:26-39; Jakobus 1:5). Gerelateerde onderwerpen De Bijbel Vragen over de Bijbel Verwacht van Pagels geen exegese van Openbaring, wel een mogelijk ontnuchterende schets van de ontstaansgeschiedenis, interpretatie en zingeving ervan. Over de auteur. Elaine Pagels is een gerenommeerde autoriteit op het gebied van religie. Ze is professor of Religion aan Princeton University en gespecialiseerd in de gnostiek Studies en preken over Openbaring. Over de zeven thema's waarin ik Openbaring heb ingedeeld (zie indeling van Openbaring), zijn de volgende preken en studies beschikbaar:. 1. De aardse werkelijkheid (1:9-3:22) Preek over Openbaring 2:1-7. Preek over Openbaring 3:14-22. Wie is de engel van de gemeente Commentaren Bijbelboek Openbaring Bij de prekenserie over Openbaring heb ik de volgende boeken gebruikt: (1) Dit recente commentaar van Klaus Berger: Die Apokalypse des Johannes Het bijzondere aan dit commentaar is: (a) Bergers grondige kennis van de Joodse apocalyptiek en (b) Bergers grondige kennis van de receptiegeschiedenis. Bij elke perikoop geeft Berger ook aan op welk

Openbaring wil ons iets openbaren en niet verbergen. We worden opgeroepen het boek te lezen: 'Gelukkig hij die leest en zij die de woorden van de profetie horen en die bewaren wat daarin geschreven staat; want de tijd is nabij.' (Op1:3). Het doel is echter niet enkel het bevredigen va Over het algemeen verstaat men onder exegese de poging om te ontdekken wat de oorspronkelijke schrijver bedoeld heeft met de tekst, en wat de eerste lezers er uit begrepen zullen hebben. Onder hermeneutiek verstaat men in dit verband het nadenken en de theorievorming over exegese: welke regels en patronen men volgt om tot een juiste uitleg te komen.. Handelingen, brieven en Openbaring). Daarna besteedt de auteur aandacht aan de hulpmiddelen die er zijn voor de studie en uitleg van de tekst en hoe we die kunnen gebruiken. Een apart onderdeel in dit boek vormt de exegese als preekvoorbereiding en de presentatie van de resultaten van de exegese in preek en bijbelstudie. Exegese van he Dat lijkt vrijheid van exegese, maar dat is het allerminst, omdat het strijdt met het karakter van Goddelijke openbaring, die de menselijke rede ver te boven gaat

Openbaring 21:9-27 7 april (doopdienst) Zie, Ik maak alle dingen nieuw (Johannes 20:19-23 en) Openbaring 21:1-7 31 maart (Paaszondag) Van intiem naar wereldwijd Johannes 20:11-20 en Openbaring 21:1-7 en 22:1-5 28 maart (Witte Donderdag) Halleluja! (Johannes 13:1-15 en) Openbaring 19:6-10 24 maart 2013 (Palmpasen) 6e zondag van de 40dagentijd. Exegese van het Nieuwe Testament. daarbij in op de eigenheden van de verschillende genres in het Nieuwe Testament (evangeliĂŤn, Handelingen, brieven en Openbaring) Openbaringen 3:11-12: Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam In de Openbaring worden mededelingen gedaan over de toekomst. Maar wie kan alles begrijpen, wat Andererseits weise ich auf die ausführliche Exegese hin, die im Teil B geboten wird [Seite 141-530]. Ouweneel teilt die Offenbarung klassisch-dispensationalistisch nach Offb 1:19 in drei Teile:. Exegese van Openbaringen. Betreffende de exegese van het boek Openbaringen. Er is geen bijbelboek waar zoveel exegeses en verklaringen over geschr... 1 reactie . 06-09-2012 . Zalig zijn zij die Zijn geboden doen. Ik heb een vraag over Openbaringen 22:14: Zalig zijn.

Evangelicale Theologie - Exegese van het Nieuwe Testament (Paperback). Handelingen, brieven en Openbaring). Daarna besteedt de auteur aandacht aan de hulpmiddelen die er zijn voor de studie en uitleg van de tekst en hoe we die kunnen gebruiken De prediking van het Nieuwe Testament - De Openbaring van Johannes Dr. A.J. Visser - Uitgeverij Callenbach, Nijkerk 1965 Voorwoord Het is niet de opzet geweest van deze commentarenserie om een gedeelte over inleidingskwesties of over problemen betreffende de exegese aan de eigenlijke uitleg vooraf te doen gaan

Commentaren Bijbelboek Openbaring. Bij de prekenserie over Openbaring heb ik de volgende boeken gebruikt: (1) Dit recente commentaar van Klaus Berger: Die Apokalypse des Johannes. Het bijzondere aan dit commentaar is: (a) Bergers grondige kennis van de Joodse apocalyptiek en (b) Bergers grondige kennis van de receptiegeschiedenis De algemene openbaring geeft namelijk geen kennis over de enige ware oplossing voor de schuld van de mens tegenover God, namelijk de vergeving van de zonde door het geloof in Jezus Christus. Hiervoor heeft men de bijzondere openbaring nodig (NGB, art. 2)

Praktische opdracht Levensbeschouwing Exegese openbaring

Ad fontes! - Openbaring

Algemene brieven / Openbaring: 5: 15: Exegese Nieuwe Testament: 3: 15: 29: 108 *De opleiding is zo opgebouwd dat de twee jaren van fase 1a/b afwisselend kunnen worden gegeven: het ene jaar worden de vakken van fase 1a en 2a verzorgd; het jaar daarop volgend de vakken van fase 1b en 2b Volgens de traditionele Rooms-katholieke exegese is de in Openbaring 12:1-2 genoemde Vrouw echter niemand anders dan de Maagd Maria, de moeder van de kerk de Koningin des Hemels. Maar dit is een ernstige misleiding want profetisch gezien heeft deze vrouw niets met de kerk van Rome te maken

openbaring van de heerlijkheid van God in Christus. Deze velen waarvan Lucas spreekt, waren niet door de Geest van God gemachtigd. Zij kunnen hun zelf opgelegde taak met de beste bedoelingen begonnen zijn en sommigen of allen kunnen personen geweest zijn in wie de Geest van God was (d.w.z. het waren Christenen), maar zij ware Dit getal honderdvierenveertigduizend komt twee keer voor in Openbaring. In Openbaringen 7 vers 3 tot 8 worden deze honderdvierenveertigduizend genoemd als de twaalf stammen van Israël, uit elke stam twaalfduizend. Het getal twaalf komt 149 keer voor in de Bijbel. Het getal veertien - 14 Veertien is twee maal het heilige getal zeven

Refoweb Exegese van Openbaringen Refowe

openbaring ervan om er op te antwoorden (zie bijvoorbeeld de Samaritaanse), maar in het algemeen vindt men zelfs het gevoel niet. Inderdaad is er niets en God schiep alles (bijvoorbeeld de verlamde te Bethesda, de blindgeborene, de gestorven Lazarus). Niets verschrikkelijker wat de toestand van de men Daar is de exegese, die poogt alle trekken van de Openbaring (afgezien van de absolute voleinding in de laatste hoofdstukken) terug te vinden in de geschiedenis, die Johannes heeft meebeleefd. De Duitsers hebben daarvoor de, helaas onvertaalbare, uitdrukking: zeitgeschichtliche Exegese. De Openbaring wordt dan een soort kroniek van de histoir Weer doet zich het probleem voor dat dit verhaal over de eerste openbaring van Mohammed ontstaan zou kunnen zijn uit exegese van het begin van soera 96, en in dat geval komt de informatie die dit verhaal over de beginverzen van soera 96 verschaft dus uiteindelijk uit de Koran zelf, terwijl we het uiteraard juist willen gebruiken als een van buiten de Koran afkomstige bron die ons kan helpen de. Op Openbaring verdiende Beale (NIGTC, 1999) tot voor kort de eerste plaats. Nauwkeurig, zelfstandig en overtuigend werk van een goede exegeet. (NICNT 1997 2), die niet echt doorpakt in de exegese (NB: de herziene editie verschilt niet veel van de eerste editie, 1977)

Uitleg Openbaring van ds

Openbaring 1 - Nieuwe Testament - Statenvertalin

Bijbelstudie over de Openbaring - KP

Visie op Openbaring. De interpretatie van Openbaring wordt mede bepaald door de visie die men op het boek heeft. Die visie gaat vooraf aan de interpretatie. Om het in theologentaal te zeggen de hermeneutiek gaat vooraf aan de exegese. Daarom leg ik hieronder rekenschap af van mijn visie op Openbaring Exegese - (Gr. exègeisthai = uitleiden, uitleggen) wordt nagenoeg uitsluitend gebruikt in verband met de H.Schrift en beteekent de interpretatie van den bijbeltekst, d.w.z. de vaststelling van den zin der H.. Schrift. Zooals alle andere boeken hebben de schriftuurboeken een letterlijken zin, nl. een eigenlijken zin, en een metaphorischen of figuurlijken zin geschriften voor de gemeente van nu: het Evangelie, de Brieven, de Openbaring Exegese van de aan Johannes toegeschreven geschriften van het Nieuwe Testament, door de rooms-katholieke pastor. Non-Ficti

Exegese - Wikipedi

De ark van Noach geestelijk beschouwd. Deze gebeurtenis heeft een geestelijke betekenis die we op ieder mens en de mensheid kunnen betrekken. In de Nieuwe Openbaring heeft Jakob Lorber doorgegeven dat de zondvloed een geestelijke vloed was. De mens van die tijd was overspoeld door het kwaad De Openbaring van Johannes, vaak kortweg Openbaring genoemd, of naar de Griekse naam, de Apocalyps, is het laatste boek van het Nieuwe Testament en daarmee eveneens van de gehele Bijbel.Traditioneel werd aangenomen dat het de apostel Johannes is die te kennen geeft dit boek op Patmos te hebben geschreven. De auteur wordt in het algemeen om verwarring te voorkomen als Johannes van Patmos.

Ad fontes! - Exegese N

Uitgaven, bewerkingen en verklaringen van één of enkele boeken en fragmenten, Verklaringen, Openbaring van Johannes, Geloofsopbouw, exegese, Openbaring van Johannes (bijbelboek), Godsdienst, Godgeleerdheid Taal Nederlands Serie Luisterend leven Meer informatie Uitgever Boekencentrum, Zoetermeer Verschenen 2010 ISBN 9789023924852 Kenmerken 112. Iemand die het laatste boek van de Bijbel ter hand neemt, of het erom gaat het te lezen of te bestuderen, is onmiddellijk onder de indruk van de mysterieuze taal van dat boek. Het is zonder. Een ander Joods citaat in de verklaring luidt dat christenen de Joodse Bijbel van het Oude Testament hebben geaccepteerd als een boek van G'ddelijke Openbaring. Dat kan wel zo zijn, maar dan als een boek met een toch wel heel andere inhoud en exegese dan de Bijbel van de Jood

Openbaring van Johannes - Wikipedi

De openbaring van de Koran vond plaats over een periode van 23 jaar, waarbij steeds een hoofdstuk (soera) of een aantal verzen (aya's) aan de profeet werden geopenbaard. De samenstelling van de Koran De Koran werd pas volledig vastgelegd na de dood van de profeet Mohammed (vzmh) ten tijde van de derde kalief Uthman Preek - Openbaring 19, 9a. Redacteur AZ 3 jaar geleden. 2.05K Views 0 Reacties 0 Likes. Preek van ds. Arjen van Groos (1962 - 2014) - ochtenddienst - H. Avondmaal - Preek - Openbaring 12, 1 - 6. Redacteur AZ 3 jaar geleden. 1.56K Views 0 Reacties 0 Likes Exegese van het Nieuwe Testament | ISBN 9789023907176 direct en eenvoudig te bestellen bij Boekhandel De Slegte. Uniek aanbod (tweedehands) boeken 1 Wijzen komen uit het oosten te Jeruzalem. 2 Vragen naar den nieuwgeboren Koning der Joden. 4 Welken zij, van de plaats Zijner geboorte onderricht zijnde, te Bethlehem gevonden en aangebeden hebben. 12 Keren weder naar hun land. 13 Jozef vliedt met het Kindeken naar Egypte. 16 Herodes doet de jonge kinderkens doden. 19 Jozef komt wederom in Judea. 22 Maar uit vrees voor Archelaüs wijkt hij.

Bestaat de klaarblijkelijkheid in de openbaring niet, is ze een dwaze of pedante fictie, dan komt onze exegese zelfs niet aan den gang, en ons geloof niet en onze theologie niet. 2) De paradox moet de gereformeerde denker volstrekt verwerpen, om de volgende redenen: le. omdat de gereformeerde gelooft in de eenvuldigheid van God

Openbaring 5 - Nieuwe Testament - Statenvertalin

 1. Exegese Nieuwe Testament 2. Course. 2010-2011. Toegangseisen. Mondeling tentamen over een caput uit de brieven van het Nieuwe Testament of het boek Openbaring en over een monografie die aansluit op het te bestuderen caput. Blackboard. Geen gebruik van Blackboard. Literatuur. Nestle-Aland,.
 2. Exegese uit de Synoptische Evangeliën 5. Kernwoord Zonde en Schuld 6. Inleiding Paulus 7. Exegese Handelingen 9: 1-19 De bekering van Paulus 8. Kernwoord Gemeenschap 9. Inleiding Brieven 10. Exegese Galatenbrief 11. Hebreeën 12. Openbaring . Geloofsleer. 1. De betekenis van Geloofsleer 2. De Heilige Schrift - inspiratie en gezag 3. Drie.
 3. st een 'vreemde eend is in de bijt van het Nieuwe Testament'

Categorie archief: exegese Berichtnavigatie - Historicisme (boek Openbaringen beslaat het hele christelijke tijdperk) - Futurisme (antichrist moet nog komen) Ik schaar me onder de Historicisten. In de lijn van de Reformatie en de Puriteinen Commentaar op de Openbaring van Johannes schreef Johannes Baljon in zijn reeks commentaren op de boeken van het Nieuwe Testament. Het is gebaseerd op de colleges voor zijn studenten. Johannes M.S. Baljon (1861-1908) was hoogleraar in o.a. de oud-christelijke letterkunde en de uitleg van het Nieuwe Testament Exegese van Lukas. Literatuursuggesties m.b.t. de exegese van Lukas . Onderstaande tabel biedt een overzicht van verwijzingen naar boeiende, opmerkelijke, interessante of juist vreemde inzichten met betrekking tot de uitleg van teksten uit Lukas Albert heeft een seminar exegese en hermeneutiek gegeven aan de hand van het Bijbelboek Openbaring. Voor veel studenten is dat een gesloten boek. Dat heeft te maken met tal van apocalyptische en futuristische uitleggingen, die hen ervan weerhouden om zich in het boek te verdiepen

Digibron.nl, lets over de exegese van Openbaring 1

Openbaring 21 (NBV) - EO

Hieronder wordt een bijbeltekst voorgesteld om het zoeken naar God ook in het dagelijks leven door stilte en gebed te ondersteunen. Neem tijdens de dag wat tijd om in stilte de voorgestelde bijbeltekst te lezen met de korte uitleg en vragen 18 Of: niet sprak of door openbaring, enz., dat is, in bekende taal u niet predikte, zodat gij zoudt kunnen verstaan wat ik u voorstelde, óf enige openbaring van verborgenheden, óf enige wetenschap hoe men in twijfelachtige zaken zich moet gedragen, óf enige verklaring der profetische Schriften, óf enige bevestiging van enig artikel des geloofs Openbaring is een religieus proces waarmee een god zichzelf bekendmaakt aan de mensen. Nieuw!!: Exegese en Openbaring (concept) · Bekijk meer » Oude Testament. Introductie in de Gutenbergbijbel door de vertaler Hiëronymus van Stridon in het Latijn Het Oude Testament (Vetus Testamentum in het Latijn), is het eerste gedeelte van de Bijbel. Wat is funktionele Exegese A.Ory EERSTE DEEL: DE OORSPRONG Het evangelie omvat niet alleen de goddelijke openbaring, maar is tevens de hoofdreden van geloofwaardigheid. Luther geloofde niet alleen aan alles wat in het evangelie stond, maar hij geloofde erin 'omdat' het er stond Een combinatie van exegese en kunstgeschiedenis biedt Gilles Quispel (in samenwerking met de grafisch ontwerper Emil Bührer) in: Het Geheime Boek der Openbaring, W. Gaade, Amerongen 1979, dat een schat aan gegevens en reprodukties bevat

Openbaring v Johannes

EDE - De Bijbelboeken Openbaring en Ezechiël lijken sprekend op elkaar. Johannes had op Patmos het boek Ezechiël zo goed in zijn hoofd zitten dat hij zijn visioenen in die taal en in die. Het staat geschreven en wie de Bijbel kennen hebben al voorspellingen uit met name Openbaring zien uitkomen. De Jonge had dit gezegd, want hij toont graag zijn macht en het is hem gelukt. Maar er is Eén die almachtig is en wee De Jonge als hij zonder het vaccin tegen zonde voor de Almachtige zal staan om zijn woorden en daden te verantwoorden In 2018 kregen we in onze gemeente voor het eerst twee vrouwelijke diakenen. De generale synode van 2017 had besloten dat vrouwen geroepen kunnen worden tot alle ambten Tekst: Openbaring 1 : 1-3 • 1 Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes. • 2 Johannes maakt bekend wat God gesproken heeft en waarvan Jezus Christus heef

Openbaring - Commentaar Nieuwe Testament | Kamp, REschatologie - www

17. Het hogepriesterlijk gebed. 1 Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, en zeide: Vader, Joh. 12:23. 13:32. de ure is gekomen. En door Goddelijke openbaring vermaand zijnde in den droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een anderen weg weder naar hun land. Links bij preek Mattheüs 2: Wijzen uit Oosten - Preek: Uit Egypte Mijn Zoon geroepen (Hosea 11, Mattheus 2 Exegese van het Nieuwe Testament door G.D. Fee, EAN 9789023907176 Verder staan nog drie brieven in de Bijbel op zijn naam en de Apokalyps, het laatste boek van de Bijbel, dat hij schreef tijdens zijn verbanning op het eiland Patmos (Openbaring 1,9). De moderne exegese is minder stellig in deze opvatting en gaat er vanuit dat deze geschriften zeker niet geschreven zullen zijn door een ooggetuige, maar door.

 1. Exegese en Bijbelse theologie in de eenentwintigste eeuw. Door Gilbert Van Belle in VBS-Informatie Juni 2003. Dit artikel bevat de tekst van een referaat dat de auteur, professor Nieuwe Testament aan de K.U.Leuven, hield tijdens een studie­dag van de Vlaamse sectie van de Europese Vereniging voor Katholieke Theolo­gie over `Uitdagin­gen voor de theologie van de 21ste eeuw'
 2. De interpretatie van de goddelijke openbaring, tafsir in het Arabisch, is voor moslims een opgave die nooit eindigt. De islam kent dan ook een groot aantal exegese-boeken; werken waarin moslim-exegeten het eerste tot en met het laatste vers van de koran uitleggen
 3. g daarmee, Mohammed met Jezus. Dat is nochtans een misverstand. Als we werkelijk een parallel willen trekken, is het logischer de Koran met Christus te vergelijken in plaats van de Bijbel. Dat kan voor sommigen wat eigenaardig klinken, maar toch is
 4. PLAATSINGSLIJST COLLECTIE PROF.DR. J.L. KOOLE. Jan Leunis Koole (1910-1997) studeerde aan de Theologische School te Kampen 1927-1932, pred. te Vreeland 1934, Naaldwijk 1939, Delft (stud.pred.) 1943, Schiedam 1945, Bloemendaa
 5. imaal twee nieuwe afleveringen, zoals in onderstaand overzicht te zien is
 6. De Openbaring aan Johannes is in eerste instantie geschreven voor christenen, in het bijzonder Messiasbelijdende Joden, uit de periode rond het jaar 100 n.Chr. De belangrijkste vraag waar dit Bijbelboek een antwoord op geeft is de vraag naar de vervulling van de onvervulde profetieën uit het Oude Testament. In dit boek wordt een beeld gegeven van de onvervulde profetieën van het Oude.
Schaf godsdienstvrijheid af, als de vrijheid je lief is

Geert Van Oyen (red.), Het boek Openbaring: een eindeloos verhaal, Leuven: VBS-Acco, 2001, 192 p., € 19,30 *uitverkocht* Deze publicatie is helaas niet meer verkrijgbaar. Recentere publicaties kan u terugvinden elders op deze website. Leden van de Vlaamse Bijbelstichting genieten 15% korting De gnostische Openbaring van Paulus is een geschrift, dat in een Koptische vertaling onderdeel was van de vondst van de Nag Hammadigeschriften in 1945. Er moet een oorspronkelijk Griekse tekst zijn geweest, maar daar is nooit iets van gevonden. Er is geen nauwkeuriger datering voor het ontstaan van die Griekse tekst te geven dan de tweede of derde eeuw Op Bijbel Online lees je de Bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling. Hier vind je inleidingen op de Bijbelboeken, thema's en studies met extra uitleg Openbaring van H.R. van de Kamp voor €42.50 - Op het eiland Patmos ontvangt Johannes van God een profetie. Op bevel van Christus schrijft Johannes op wat hij hoort en ziet. Hij verstuurt dit boek naar zeven gemeenten in Asia, een Romeinse provincie aan de westkust van het huidige Turkije. In dit deel van het..

 • Pigment app iPad.
 • Code Rood Groningen.
 • Houten zandbak met deksel Karwei.
 • Uruguay voetbal 1930.
 • Baby stokstaartje.
 • IPhone eerste keer opladen.
 • Disney auditions.
 • Pallets kopen Amsterdam particulier.
 • Hofbad Den Haag openingstijden zomervakantie.
 • Holding 7 letters.
 • Woodstock meaning.
 • Shire Nederland.
 • Teksten met hart.
 • Tulpglas bier.
 • Mercedes Actros 2020 price.
 • Vietnamese restaurant.
 • Fotorek groot.
 • Zonnepanelen plat dak ballast.
 • EuroMillions Portugal.
 • Historische rampen.
 • Sardientjes in blik.
 • Prinses afbeelding kleurplaat.
 • Yamaha XT660 wiki.
 • Kikkersoorten foto's.
 • NOS app werkt niet.
 • Rekoog kopen.
 • Kan een man melk produceren.
 • Vondel rederijkerskamer.
 • TinQ Nijmegen.
 • Brocante Brugge.
 • Vintage kleding mannen Amsterdam.
 • Matterende crème mannen.
 • Monsieur Bonne Femme.
 • Surrealisme fotografie.
 • De Reddertjes film Nederlands.
 • Ziek van zeewater.
 • Lotus Elise weight.
 • Infrarood verwarming vrijstaand.
 • Jesse Klaver opleiding vmbo.
 • Kaki boom kopen.
 • Penny 27.